ISOBUTANE N35

ISOBUTANE N35

i_C4H10 > 99,95 %
GC-MS and LC-MS (Chemical ionization)
Filters

isobutane n35 cylinder dip tube l83 | REF. p0632l83t0a001

i_C4H10 > 99,95 %
Cylinder | 1.60 bar | L83 DIP TUBE | 40 kg

isobutane n35 cylinder dip tube s10 | REF. p0632s10t0a001

i_C4H10 > 99,95 %
Cylinder | 1.60 bar | S10 DIP TUBE | 4.90 kg

More about ISOBUTANE N35